วิสัยทัศน์

สถานศึกษาจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง