พันธกิจ

1. ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้
2. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้
4. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
5. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง