สีประจำโรงเรียน

สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง มั่นคง ความสามัคคีและประสิทธิภาพของงาน
สีเหลือง หมายถึง ความอ่อนน้อม อ่อนโยน ความกระตือรือร้น